Pages Menu
Categories Menu

Igazgatótanács

Az Igazgatótanács a Társulás ügyvezető szerve. Hét tagból áll, akiket a Társulásba a helyi önkormányzat határozata alapján választanak, s ők lehetnek azok, akik közül a Közgyűlés választja meg az Igazgatótanács tagjait négy évre. Közöttük egy Elnököt, aki ellátja a Társulás elnöki feladatait is és az Igazgatótanács többségi szavazatával választották meg, ugyanakkor egy Alelnököt, aki úgyszintén a Társulás alelnöki funkcióját birtokolja, s ugyanúgy kell megválasszák, mint az Elnököt. Az Igazgatótanácsnak biztosítania kell, amennyire lehetséges, az összes társult tag képviseletét, éppen ennek érdekében mindegyik Igazgatótanácsi tag 8-10 helyi önkormányzati képviselőt fed majd le, akik nincsenek jelen az Igazgatótanácsban. Az ő feladatuk, hogy informálják a társulás tagjait, illetőleg konzultáljanak velük a közösségi projektek kezdeményezése és gyakorlatba ültetése érdekében. Az Igazgatótanács létrehozhat egy saját működési szabályzatot, amelyet azonban a Közgyűlés elé kell terjeszteniük elfogadásra.

Az Igazgatótanács tagjai:

  • Szatmár megye képviselője, a Szatmár Megyei Tanácson keresztül, Pataki Csaba, aki egyben a Társulás elnöke
  • Erdőd képviselője, Duma Ovidiu Marius, aki egyben a Társulás alelnöke
  • Nagykároly képviselője, Kovacs Eugen, tag
  • Avasújfalu képviselője, Fedorca Aurelia, tag
  • Sárközújlak képviselője, Piricsi Arthur, tag
  • Tasnád képviselője, Farcău Adrian Dănuț, tag
  • Tasnádszántó képviselője, Silaghi Sergiu, tag

Az Igazgatótanácsnak az alábbi hatáskörei vannak:

a) a Közgyűlés határozatait teljesíti;

b) a költségvetés bevételi és kiadási résyének végrehajtása, valamint a következő évi költségvetést készíti elő;

c) bemutatja a Közgyűlésnek az előző időszak jelentését, illetőleg javaslatokat tesz az aktivitás javítására vonatkozólag, valamint bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási részét, az éves mérleget és a következő költségvetési évre vonatkozó költségvetés bevételi és kiadási tervét a Társulás programjaira vonatkozólag;

d) javaslatot tesz a tagsági díj mértékére vonatkozólag, amelyet azután belefoglalnak a Társulás költségvetésébe, hogy a Közgyűlés jóváhagyhassa azt;

e) a társulás tagjaival kapcsolatban ellenőrzési kötelezettsége van a tagsági díjak a Társulás költségvetésébe való befizetésével kapcsolatban és dönt arról,hogy milyen intézkedéseket kell foganatosítani azokkal szemben, akik az Alapszabályzatban foglalt határidőig nem tesznek eleget eme kötelezettségüknek;

f) dönt arról, hogy a törvény előtt érvényesíti a Társulás jogait azokkal szemben a társult tagokkal szemben, akik hatvan nappal meghaladják a meghatározott fizetési határidőt;

g) javaslatokkal él a Közgyűlés felé a Társulás intézkedési programjainak és aktivitásának bővítésére és hatékonyabbá tételére, az Alapszabályzat változtatásra és kredifelvételre és más, ehhez hasonló témakörökre nézve;

h) felelős a társult tagok képviselőit delegáló helyi önkormányzatokkal való kapcsolattartásért és megfigyeli, hogy a társult tagok által befizetendő tagdíjak költségvetésbe való előirányzását;

i) nyomon követi – a törvényben meghatározott módon – a Társulásnak a saját alkalmazottai vagy harmadik fél által okozott károk megtérítését;

j) jóváhagyja a Társulás nevében megkötött szerződéseket, de ez alól kivételt képeznek azok, amelyek értéke meghaladja a 30.000 eurót vagy ennek megfelelő összeget;

k) javaslatot tesz a Társulás Titkárságának megalakítására annak érdekében, hogy a Társulás elérhesse a kitűzött célokat; a Titkárságot a Társulás erőforrásaiból finanszírozza, meghatározza a szervezti felépítést, ahogy a fizetések, juttatások és prémiumok mértékét is; ugyancsak javaslatot tehet egy ügyintéző kinevezésére a 2001. évi 2015-ös törvény 114-es artikulusának megfeelően;

l) alkalmazza a Társulás alkalmazottait a Közgyúlés által meghatározott humán erőforrás politikáknak megfelelően, szem előtt tartva a Társulásnak a Közgyűlés által meghatározott költségvetését;

m) a Titkárságon keresztül összeállítja a Társulás illetékességét bizonyító dokumentációt;

n) elemzi és jóváhagyja/elutasítja új tagok csatlakozási kérelmét, informálva a Közgyűlést erről annak érdekében, hogy jóvá tudják hagyni a kérelmet;

o) Minden egyéb az Alapszabályban vagy a Közgyűlés által meghatározott hatáskör