Pages Menu
Categories Menu

Convocator Adunare Generală a Asociaților – în data de 23.03.2016, ora 10.00Subscrisa “Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare”, prin Preşedintele Asociaţiei, Domnul Ştef Mihai Adrian,

În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul Asociaţiei, şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru data de 23.03.2016, ora 10.00, în sala mică de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Satu Mare, cu următoarea

                                                        ORDINE DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului programelor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare pentru anul 2016.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare pentru anul 2016.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului tehnic (de specialitate) al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de cooperare transnațională „Procure: Creating a good local economy”, precum și a asigurării cofinanțării necesare implementării acestuia.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe anul 2015 al Consiliului Director, aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori la 31.12.2015, aprobarea Situațiilor financiare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015 și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului Director şi a celui care exercită managementul Asociaţiei.

Conform art. 20, alin. (9) din Statutul Asociaţiei, pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 19, alin. (2) lit. c) privind aprobarea Raportului de activitate anuală al Consiliului Director pentru perioada anterioară, a raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar; lit. g) privind aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 30.000 (treizecimii) Euro; şi lit. k) privind aprobarea cuantumului salariilor, indemnizaţiilor şi premiilor pentru personalul de specialitate, se iau în prezenţa a 3/4 din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Ţinând cont de aceste prevederi, vă adresăm rugămintea de a asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a Asociaţilor la această şedinţă.

Proiectele de hotărâre, împreună cu anexele acestora, vor fi transmise electronic pe adresele de mail utilizate în mod curent pentru corespondența cu membrii Asociației.

Cu stimă,

PREŞEDINTE ASOCIAŢIE, 

 ȘTEF MIHAI ADRIAN