Convocator ședință AGA cu vot online

CONVOCATOR

Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare”, prin Preşedintele Asociaţiei, Domnul Pataki Csaba,

În baza prevederilor art. 20, alin. (14) din Statutul Asociaţiei, şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

Convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru vot online cu termen limită de transmitere a votului pe data de 25.04.2023, cu următoarea

ORDINE DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe anul 2022 al Consiliului Director, aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori la 31.12.2022, aprobarea Situațiilor financiare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022 și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului Director şi a celui care exercită managementul Asociaţiei.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „RENEWSM”.

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare pentru anul 2023.

Procedura aplicată:

  • Convocatorul și proiectul de hotărâre vor fi postate pe pagina www.adijudetulsatumare.ro. și transmise membrilor Asociației pe data de 18 aprilie 2023;
  • Până la data de 20 aprilie 2023, membrii Asociației – prin persoana legal împuternicită – pot transmite observații, întrebări, comentarii și propuneri de completare sau modificare a proiectului de hotărâre pe adresa de mail: adijudetsm@yahoo.com;
  • Pe data de 21 aprilie 2023, proiectele de hotărâre în forma finală, precum și modelul buletinului de vot, vor fi transmise membrilor Asociației;
  • Votul va fi transmis electronic până la data de 25 aprilie 2023 ora 16.00 la adresa adijudetsm@yahoo.com, utilizând modelul de buletin de vot. Netransmiterea votului până la data stabilită prin convocator, se consideră ca vot favorabil pentru punctele înscrise pe ordinea de zi, prin aprobare tacită.

Hotărârile adoptate prin această procedură vor fi semnate de către Președintele Asociației și transmise tuturor membrilor Asociației/postate pe pagina web a Asociației. Secretariatul ședinței va fi asigurat de către directorul executiv al Asociației.