Adunarea Generală a Asociaţiei

Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărârile autorităţilor deliberative ale acestora.

Principalele atribuţii ale Adunării generale a Asociaţiei sunt:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociaţiei;

b) stabilirea termenului de plată, cuantumului și formelor de plată a contribuției/cotizației membrilor asociației la bugetul acesteia;

c) aprobarea raportului de activitate anuală al Consiliului director pentru perioada anterioară, raportul comisiei de cenzori, situațiile financiare ale Asociației pentru exercițiul încheiat și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar, acordând anual descărcare de gestiune Consiliului director și celui care exercită managementul Asociației;

d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director, precum și acordarea unor drepturi bănești acestora;

e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;

f) aprobarea organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei, precum și aprobarea constituirii, atribuțiilor,  funcționării și organizării aparatului de specialitate al Asociației;

g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 30.000 (treizecimii) Euro;

h) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei;

i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

j) aprobarea retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;

k) hotărăște înființarea unui aparat de specialitate pentru realizarea obiectivelor proprii, finanțat din resursele Asociației, organigrama, precum și cuantumul salarilor, indemnizațiilor și premilor pentru personalul de  specialitate; poate hotărî desemnarea unui administrator public conform art.114 din Legea nr.215/2001, la propunerea Consiliului Director

l) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul Statut.

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Adunarea generală adoptă hotărâri.