Comisia de cenzori

Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri, numită de Adunarea generală pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

a) verifică îndeplinirea condițiilor statutare privind prezența și votul în adunările generale ale Asociației;

b) verifică execuția bugetară, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor și propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul în curs;

c) verifică, cel puțin o dată pe semestru, gestiunea Asociației, stabilirea și încasarea cotelor de contribuție la cheltuielile Asociației, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației de către unul din membrii comisiei de cenzori;

d) verifică dacă registrele Asociației îndeplinesc condițiile legale necesare desfășurării corespunzătoare a managementului financiar;

e) întocmește, pe baza verificărilor efectuate și prezintă Adunării generale a Asociației, rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii Asociației, propunând anual descărcarea de gestiune a Consiliului director și a celui care asigură managementul Asociației;

f) propune spre aprobare Adunării generale a Asociației sau, după caz, Consiliului director, programe, proiecte de programe cu măsuri necesare desfășurării managementului financiar; propune recuperarea, în condițiile legii, a pagubelor produse de personalul care deservește Asociația sau de membrii acesteia. Recomandă Consiliului director sesizarea instanțelor de urmărire penală, când constată săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de legislația financiar-contabilă.