Proiecte în implementare

RENEWSM

Program de finanțare:

Programul de Energie din România

Perioada de implementare:

01.03.2023–28.02.2024

Buget total: 163.205 Euro, din care 138.724 Euro reprezintă finanțare din Granturile SEE 2014-2021.

Bugetul Asociației: 

81.500 Euro

Aplicant principal: 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare
Partener:

Vista Analyse AS, Norvegia

Principalul obiectiv al proiectului:

Proiectul RENEWSM are ca obiectiv principal consolidarea cunoștințelor și creșterea gradului de conștientizare a populației din Județul Satu Mare cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

Obiectivul specific al proiectului:

Principalele activități ale proiectului constau în: elaborarea unui raport privind potențialul Județului Satu Mare în ceea ce privește energia regenerabilă, organizarea unei campanii publice și a unui training pentru 40 de persoane, organizarea unui schimb de experiență în Norvegia și a unei conferințe finale a proiectului.

Principalele rezultate ale proiectului:

Principalele realizări ale proiectului pe termen mediu și lung sunt:

 • cunoștințe sporite cu privire la sursele de energie regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică pentru 50 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor locale, ceea ce va duce pe termen lung la un consum mai puțin de carbon și la creșterea securității aprovizionării;
 • creșterea gradului de conștientizare cu privire la sursele regenerabile de energie, eficiența energetică și securitatea energetică pentru 2.000 de locuitori ai județului Satu Mare.

PLANTĂM PĂDURI PENTRU VIITOR!

Program de finanțare:

Programul Comunitățile Pădurii de Mâine

Perioada de implementare:

01.11.2022–31.10.2027

Buget total: 534.561 lei, din care 306.768,50 lei reprezintă finanțare din partea Fundației Pădurea de Mâine.

Aplicant principal: 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare

Parteneri:

 1. Comuna Păulești
 2. Comuna Tiream

Principalul obiectiv al proiectului:

Proiectul „Plantăm păduri pentru viitor!” are ca obiectiv general dezvoltarea comunităților forestiere din Județul Satu Mare, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor și complementar cu creșterea respectului față de natură prin educarea tinerei generații privind importanța pădurilor pentru un viitor mai curat.

Obiectivul specific al proiectului:

Principala activitate a proiectului constă în împădurirea unei suprafețe totale de 8,95ha cu plop negru și salcâm și întreținerea plantațiilor până la maturitate.

Principalele rezultate ale proiectului:

Terenurile care urmează a fi împădurite se află în proprietatea Comunei Păulești (5 ha) și a Comunei Tiream (3,95 ha).

SMAR.T.OURISM - RUTA TEMATICĂ A CASTELELOR

Program de finanțare:

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) Ungaria-Slovacia-România-Ucraina Programul de Cooperare Transfrontalieră 2014-2020, obiectiv tematic 3. TO – Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, program prioritate 3.1 Promovarea prin funcțiuni turistice a culturii și istoriei locale.

Perioada de implementare:

01.06.2021–31.05.2023

Buget total:

380.389,80 € din care 336.474,42 € din Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

Bugetul Asociației:

179.489,40 €

Aplicant principal:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare

Parteneri:

 1. Întreprinderea comunală „Agenția pentru Dezvoltare Regională și Cooperare Transfrontalieră„Transcarpatia”a Consiliului Regiunii Zakarpattya”
 2.  Consiliul Comunei Onokivtsi (Ucraina).

Principalul obiectiv al proiectului:

Ridicarea potențialului turistic transfrontalier al zonelor de frontieră Satu Mare și Zakarpattya prin dezvoltarea unui traseu tematic transfrontalier de castele care promovează cultura și patrimoniul istoric.

Obiectivul specific al proiectului: 

 1. Crearea unui traseu tematic comun transfrontalier de castele în zonele Satu Mare și Zakarpattya și condițiile prealabile pentru păstrarea patrimoniului istoric și cultural comun.
 2. Creșterea nivelului de promovare a turismului transfrontalier prin crearea unui instrument interactiv comun (10 scripturi AR dezvoltate pentru castele).

Principalele rezultate ale proiectului:

 1. Creșterea cu 1500 a numărului de vizitatori fizici și online ai site-urilor incluse în traseul thematic;
 2. Cel puțin 20 de organizații care utilizează sprijinul programului pentru promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric, organizații care participă la întâlnirile grupului de experți și la cele 2 schimburi comune de experiență;
 3. 6 situri culturale și istorice îmbunătățite, castele în zonele de frontieră Satu Mare și Zakarpattya ca rezultat direct al sprijinului programului (lucrări de construcție 1, chioșcuri de informații – 4, terenuri de joc – 2;
 4. 2 schimburi comune de experiență organizate, 17 produse turistice dezvoltate sub forma unui traseu tematic

„Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”

Program de finanţare:

Granturile SEE 2014-2021, Aria 7 “Incluziunea și abilitarea romilor” – Runda a 2-a

Bugetul proiectului:

4.414.864,62 lei

Perioada de implementare:

01.01.2022 – 31.12.2023

Aplicant principal:

Oraşul Tăşnad

Parteneri de proiect:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Filiala Satu Mare

Obiectivul proiectului:

Creșterea incluziunii și abilitarea romilor din județul Satu Mare, prin furnizarea de servicii educaționale, de ocupare și de sănătate pentru 1300 persoane provenind din familii aflate în situații de vulnerabilitate (dintre care cel puțin 1250 persoane de etnie roma) și prin creșterea capacităților locale din 10 localități sătmărene (două din mediul urban si opt din mediul rural), de a acționa eficient pentru incluziunea socială a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– furnizarea de servicii educaționale complementare și adaptate, la nivelul a 10 localități sătmărene, pentru cel puțin 680 de copii, majoritatea de etnie romă, aflați în situații de vulnerabilitate (tineri și copii), prin mijloace non-formale, activități non-formale, un program de educație remedială pentru 80 de elevi vulnerabili din Hrip și activități de abilitare pentru cel puțin 100 tinere mame de etnie romă;

– facilitarea accesului la ocupare a 620 tineri romi inactivi, provenind din 10 comunități sătmărene, prin conștientizarea egalității de șanse pe piața muncii, prin dobândirea informațiilor, abilităților și mijloacelor necesare accesării unui loc de muncă, precum și prin medierea pe piața muncii pentru cel puțin 100 dintre tineri;

– furnizarea de servicii pentru sănătate pentru 680 de copii vulnerabili și 620 persoane aflate în situații de vulnerabilitate, majoritatea de etnie romă, prin crearea unui serviciu de prim ajutor la nivelul a 10 comunități țintă, prin promovarea și facilitarea respectării regulilor elementare de igienă (privind normele de sănătate și igienă personală și colectivă, prevenirea bolilor, prim ajutor, nutriție, contracepție) și investiții în 10 băi comunale, pe parcursul implementării proiectului.

– creșterea capacităților locale din 10 comunități multietnice sătmărene de a gestiona problemele cu care se confruntă romii, prin formarea a 15 mediatori sanitari și 15 facilitatori comunitari, care să lucreze cu comunitățile roma, pe parcursul a 8 luni de implementare a proiectului.

COMMIGRATION - Dezvoltarea unei abordări comprehensive pentru angajații care lucrează cu imigranți și a unei strategii eficiente de comunicare

Program de finanţare:

Erasmus+, Acțiunea cheie: Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici Acțiune: Parteneriate strategice pentru educația și formarea profesională.

Tipul de acțiune:

Inovare

Bugetul proiectului:

211.774 Euro

Perioada de implementare: 31.12.2020- 30.12.2022

Aplicant principal:

Direcția provincială Antalya pentru gestionarea migrației

Parteneri de proiect:

 • Centrul pentru Uniunea Europeană și Afaceri Externe din Antalya
 • Universitatea Akdeniz din Antalya
 • Universitatea Sapienza din Roma
 • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare
 • Învățare pentru integrare ry – Finlanda

Obiectivul proiectului:

Commigration este un parteneriat strategic pentru educație și formare profesională, care are ca scop principal dezvoltarea unei comunicări eficiente cu imigranții prin dezvoltarea și furnizarea de programe de formare și rezultate pentru angajații care lucrează în domeniul imigrației.

Activităţi implementate:

Înființarea site-ului web al proiectului, înființarea, dezvoltarea și promovarea conturilor sociale.

 • PGEC, Ghid practic pentru o colaborare eficientă, va fi elaborat de CEUPA cu contribuția tuturor partenerilor. Cu acest ghid, toate sarcinile și responsabilitățile fiecărui partener, timpul și bugetele pentru fiecare activitate din proiect vor fi precise. De asemenea, se va asigura sustenabilitatea comunicării, dezvoltarea cooperării între parteneri și monitorizarea progresului proiectului. Acesta va fi distribuit partenerilor la întâlnirea de lansare.
 • Promovarea proiectului și creșterea gradului de conștientizare, logo-ul și identitatea proiectului vor fi pregătite de coordonator și vor fi tipărite de fiecare partener și folosite pentru a le distribui sub formă de autocolante, fluturași, broșuri. În cadrul evenimentelor multiplicatoare care vor fi organizate, vor fi tipărite materiale de promovare precum fluturași, broșuri și afișe.
 • Asigurarea siguranței participantului, vor fi acoperite cheltuielile speciale de transfer în Roma.
 • Traducerea rezultatelor din engleză în limba maternă a partenerilor.